User Image 2

בקשת כניסה חד פעמית

דילוג עד נקודת תוכן דף

לקבלת קישור לכניסה חד פעמית למערכת - המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת

עדכון תאריך לידה דרך התאריכון בלבד

יש לרשום כולל מקף – לדוגמה 050-1111111


  • הקישור יישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.